x

Eric Xu

Fifteen Eighty Four

Menu

Author: Eric Xu

Eric Xu is the Deputy Chairman of the Board and Rotating Chairman of Huawei.

Posts by: Eric Xu